Zasady przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny - RODO

Stosownie do Rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), realizując nałożony na administratora danych obowiązek przekazywania informacji osobom, których dane osobowe są przetwarzane, informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: bbSoft WebDesign Zbigniew Trawiński, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław, NIP: 897-111-81-39, REGON: 933018414. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres lub na adres e-mail: daneosobowe@terazdomena.pl.

2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie określonych usług, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia tejże umowy.

3. Administrator udostępniając Pani/Panu możliwość rejestracji i prowadzenia konta w Panelu Klienta przetwarza dane przekazane podczas rejestracji w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a następnie świadczenia usług na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Pani/Pana dane są przetwarzane, podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do: 

5. Ponadto Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach, którymi są lub – w zależności od sytuacji - mogą być:

6. Dane osobowe będą także przetwarzane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności do należytego wypełniania obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualnie w celu umożliwienia kontroli uprawnionym organom dokumentów znajdujących się w posiadaniu Administratora (dokumentów księgowych, przelewów bankowych, innych dokumentów umożliwiających zidentyfikowanie transakcji i Abonenta). Dane te w związku z tym mogą być przekazane także kancelarii podatkowej lub prawnej.

7. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, o ile wyrazi Pani/Pan na to odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od zakresu wyrażonej zgody.

8. W przypadku opłacenia abonamentu za domenę internetową - Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do Rejestratora (Consulting Service Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lok. U3, 02-796 Warszawa, NIP 5213652580), Rejestrów Nadrzędnych nazw domen, których są Państwo Abonentem lub pośrednikom w rejestracji nazw domen, których są Państwo Abonentem, a z którymi to Administrator zawarł stosowne umowy współpracy lub przystąpił do współpracy na podstawie ich regulaminów, a którzy zapewniają ochronę Państwa danych osobowych. W przypadku domen polskich Państwa dane są przekazywane Rejestratorowi oraz do Rejestru domen polskich NASK (ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa) w celu wykonania usług dotyczących funkcjonalności domeny i związanych z nią czynności, w szczególności dla dokonywania w/przez NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących – w zależności od zlecenia Abonenta – rejestracji, utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, zmiany Abonenta nazwy domeny, usunięcia nazwy domeny lub opcji, a w tym danych dotyczących Abonenta/użytkownika.

W przypadku Rejestrów zagranicznych cel oraz zakres przekazywanych danych jest podobny. Wykaz Rejestrów lub pośredników w rejestracji nazw domen znajduje się poniżej:

W sytuacji złożenia reklamacji, w której przyczyna leży po stronie Rejestratora, Rejestru czy odpowiedniego pośrednika, lub też która wymaga wyjaśnienia okoliczności i podjęcia działań przez te podmioty, Państwa dane mogą być przekazywane do Rejestratora, Rejestru lub odpowiedniego pośrednika w celu i zakresie koniecznym do identyfikacji Abonenta i usunięcia wady usługi świadczonej na jego rzecz.

W przypadku zakupu certyfikatów SSL - Pani/Pana dane są przekazywane do: The Trustico Group, 106 Lower Addiscombe Road Croydon, Surrey, CR0 6AD United Kingdom. Dane udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy przekazywane są w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione na żądanie organom państwowym, na podstawie odrębnych obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli obsługa jest prowadzona pocztą tradycyjną (np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszeń) - Państwa dane będą udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji.

W związku z dokonywaną płatnością za usługę oraz innymi rozliczeniami (np. zwrotami) - Państwa dane będą przekazywane bankom prowadzącym rachunki biorące udział w transakcji oraz mogą być przekazywane pośrednikom płatniczym w celu przekazania płatności.

Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia w świadczonych usługach, w szczególności wsparcia technicznego, księgowego, informatycznego, prawnego - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

W przypadku powstania sporów sądowych, Państwa dane mogą być przekazane odpowiednim sądom powszechnym, polubownym, arbitrażowym lub też mediatorom – w zależności od trybu rozpatrywania sporów, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do prowadzenia czynności egzekucyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

We wszystkich tych sprawach przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli była ona wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

10. Ponadto w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a także po jej zakończeniu w celach:

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem o wyrażeniu zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Wrocław, 05.02.2021 r.
Administrator