Regulamin e-cesji

Regulamin elektronicznej cesji nazwy domeny internetowej (e-cesji)

§1 Użyte definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu elektronicznej cesji nazwy domeny internetowej (dalej zwanego Regulaminem) użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
1. Operator – bbSoft WebDesign Zbigniew Trawiński, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław, NIP: 897-111-81-39, REGON: 933018414 świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
2. E-cesja – elektroniczny sposób dokonania zmiany Abonenta nazwy domeny internetowej, utrzymywanej za pośrednictwem Operatora, poprzez przeniesienie wszelkich praw i obowiązków związanych z utrzymaniem nazwy domeny internetowej na nowy podmiot, przeprowadzony za obopólną zgodą obu Stron uczestniczących w cesji;
3. Rejestr Nadrzędny – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa sposób i procedury zmiany Abonenta nazwy domeny w bazach danych Rejestratora (tj. Consulting Service Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lok. U3, 02-796 Warszawa, NIP 5213652580) oraz Rejestrach Nadrzędnych – właściwych dla utrzymywania danej nazwy domeny.
2. E-cesja, w oparciu o postanowienia Regulaminu, jest usługą nieodpłatną, dokonywaną drogą elektroniczną.
3. Operator nie obsługuje e-cesji dla domen .be, .lu, .fr, .co.uk, .org.uk i .me.uk.
4. Dotychczasowy Abonent nazwy domeny oraz Strona przejmująca prawa i obowiązki związane z nazwą domeny oświadczają, iż znane są im regulaminy i procedury właściwego Rejestru Nadrzędnego dotyczące rejestracji i utrzymania nazwy domeny oraz wszelkie wymogi prawne związane ze zmianą Abonenta nazwy domeny.

§3 Prawa i obowiązki Stron uczestniczących w procedurze e-cesji

1. Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny oświadcza, iż wstępuje w ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania nazwy domeny internetowej, w takim zakresie, w jakim te prawa i obowiązki związane są z przejmowaną usługą.
2. Poinformowanie Strony przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny o wszelkich prawach i obowiązkach do nazwy domeny z zakresie, w jakim te prawa i obowiązki związane są z przejmowaną usługą należy tylko i wyłącznie do obowiązków dotychczasowego Abonenta nazwy domeny.
3. Rejestrator i Operator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieznajomość praw i obowiązków związanych z przejmowaną usługą przez Stronę przejmującą nazwę domeny.
4. Podmiot dokonujący czynności w imieniu Abonenta przekazującego prawa i obowiązki wynikające z umowy rejestracji i utrzymania nazwy domeny oświadcza, iż jest upoważniony do działania w jego imieniu oraz uzyskał od niego pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji.
5. Podmiot dokonujący czynności w imieniu Strony przejmującej prawa i obowiązki wynikające z umowy rejestracji i utrzymania nazwy domeny oświadcza, iż jest upoważniony do działania w jego imieniu oraz uzyskał od niego pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji.
6. W przypadku przeprowadzenia procedury e-cesji na rzecz innego podmiotu, niż obecny Abonent Operatora, Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny jest zobowiązana do założenia konta Abonenckiego w systemie Operatora przed rozpoczęciem procedury e-cesji i uzyskania statusu Abonenta Operatora, co następuje nieodpłatnie.
7. Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w związku z realizacją umowy przeniesienia praw i obowiązków do nazwy domeny, przez Operatora i Rejestratora w celu i zakresie niezbędnym do dokonania e-cesji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie zatytułowanym „Obowiązek Informacyjny RODO”, który został udostępniony na stronie TerazDomena.pl.

§4 Procedura e-cesji

1. Rozpoczęcie procedury e-cesji jest uwarunkowane posiadaniem Kont Klientów w panelu administracyjnym Operatora przez obie Strony e-cesji.
2. Rozpoczęcie procedury e-cesji dokonywane jest przez dotychczasowego Abonenta nazwy domeny, poprzez wygenerowanie unikalnego kodu służącego do przeprowadzenia e-cesji (zwanego dalej Kodem cesji).
3. Dotychczasowy Abonent uzyskuje Kod cesji od Operatora.
4. Dotychczasowy Abonent przekazuje Kod cesji Stronie przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny. Rejestrator i Operator nie odpowiadają za materialne i prawne skutki udostępnienia Kodu cesji osobom niepowołanym przez dotychczasowego Abonenta.
5. Kod cesji ważny jest do momentu jego użycia – niezależnie od zakończenia lub anulowania e-cesji, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Ponowna próba jej rozpoczęcia wymaga wygenerowania nowego Kodu cesji.
6. Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny wpisuje Kod cesji do systemu w Panelu Klienta, a następnie dokonuje aktywacji transferu.
7. Strony uczestniczące w procedurze e-cesji otrzymują na autoryzowany adres e-mail, wiadomości z linkiem aktywacyjnym do e-cesji.
8. Strony uczestniczące w procedurze e-cesji lub podmioty upoważnione do działania w imieniu Stron, posiadające pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem potwierdzenia e-cesji w formularzu wygenerowanym przez system na stronie terazdomena.pl.
9. E-cesja zostaje uznana za zakończoną po dokonaniu poprawnego jej potwierdzenia przez obie Strony biorące udział w e-cesji. W przypadku braku potwierdzenia e-cesji w ciągu 14 dni przez którąkolwiek ze Stron, e-cesja zostanie automatycznie anulowana.
10. Operator zastrzega sobie prawo do żądania od dotychczasowego Abonenta , jak i Strony przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny, dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przeprowadzanej zmiany Abonenta nazwy domeny lub potwierdzenia cesji w formie pisemnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami autoryzacyjnymi, przy czym z prawa tego Operator może skorzystać na każdym etapie przeprowadzania e-cesji, w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia e-cesji. W tym celu Operator wysyła żądanie na autoryzowany adres e-mail Stron uczestniczących w e-cesji.

§5 Ograniczenia

1. E-cesja jest możliwa jedynie w odniesieniu od usług, w stosunku do których dotychczasowy Abonent nie zalega z zapłatą całości lub części wynagrodzenia na rzecz Operatora.
2. Abonent zrzekający się praw i obowiązków do utrzymania danej nazwy domeny ma prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej weryfikacji e-cesji poprzez dostarczenie do Operatora oświadczenia woli obydwu Stron cesji w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Abonenta. Żądanie dodatkowej weryfikacji e-cesji powinno trafić do Operatora w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres: biuro@terazdomena.pl z autoryzowanego adresu Abonenta.
3. Rejestrator i Operator nie odpowiadają za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOIS (np. www.WHO.is). W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Operatorem na adres: biuro@terazdomena.pl podając informacje umożliwiające identyfikację Abonenta oraz opis niezgodności.

§6 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie dnia 5 lutego 2021 roku.