Regulamin rejestracji i obsługi domen

Regulamin świadczenia usług rejestracji i obsługi nazw domen

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług rejestracji i obsługi nazw domen (zwany dalej Regulaminem), jest regulaminem, o którym mówi art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
2. Regulamin uzupełnia Regulamin serwisu terazdomena.pl w odniesieniu do usług rejestracji i obsługi nazw domen.
3. Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
1. Rejestr Nadrzędny lub Rejestr domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w danym państwie lub organizacji,
2. NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy z/s w Warszawie przy ul. Kolskiej 12, pełniący funkcję Rejestru Nadrzędnego dla Domen polskich,
3. Rejestrator - Consulting Service Sp. z o.o. z/s: ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lok. U3, 02-796 Warszawa, NIP 5213652580,
4. Domena – niepowtarzalny ciąg znaków złożony z dwóch części: nazwy głównej i rozszerzenia tworzący w internecie adres dla strony www lub kont e-mail,
5. Domena polska (krajowa) – Domena z rozszerzeniem .pl; Domeną polską jest także polska domena regionalna (np. .wroc.pl) oraz polska domena funkcjonalna (np. .com.pl),
6. Domena europejska – domena z rozszerzeniem .eu,
7. Domena globalna – domena z rozszerzeniem np. com, .net. .biz, .org, .info,
8. Nowa domena globalna – Domena globalna z rozszerzeniem branżowym np. .shop, .tech, .bike,
9. Domeny zagraniczne narodowe – domeny z rozszerzeniem narodowym, innym niż .pl; domeny te mogą mieć rozszerzenie np. .it, .ru, .at, .de,
10. Usługodawca – bbSoft WebDesign Zbigniew Trawiński, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław, NIP: 897-111-81-39, REGON: 933018414 świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

III. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest pośrednictwo w rejestracji i obsłudze Domeny internetowej na indywidualne zlecenie Abonenta.

IV. Zawarcie umowy. Rejestracja Domeny

1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik dokonuje Rejestracji usługi w serwisie https://terazdomena.pl. Rejestracja usługi jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:

2. Z chwilą zawarcia umowy Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu Rejestru domen, który zarządza rejestrowaną Domeną oraz regulaminu Rejestratora, z którego usług korzysta Usługodawca. Usługodawca udostępnia na stronie terazdomena.pl linki prowadzące do regulaminów wszystkich Rejestrów domen, które zarządzają domenami znajdującymi się w aktualnej ofercie Usługodawcy oraz regulaminów Rejestratorów, z którymi Usługodawca współpracuje.
3. W przypadku wątpliwości, a także wymagań Rejestrów Nadrzędnych lub Rejestratora, Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem Umowy.
4. Usługodawca może odmówić realizacji umowy w przypadku, gdy:

5. Po dokonaniu rejestracji usługi w systemie Usługodawcy, Użytkownik powinien ją opłacić. W Rejestrach domen obowiązuje zasada, że Domena jest rejestrowana przez podmiot, którego wpłata zostanie uznana przez dany Rejestr jako pierwsza. Dlatego zawarcie umowy rejestracji Domeny następuje z chwilą zaksięgowania przez Usługodawcę opłaty abonamentowej za utrzymanie nazwy domeny, chyba że zasady określone przez dany Rejestr stanowią inaczej.
6. Zawarcie umowy następuje także w wyniku transferu Domeny do Rejestratora za pośrednictwem Usługodawcy. Jeśli przeniesienie dotyczy:

7. Ze względu na treść pkt VII ust. 2 oraz postanowienia regulaminów Rejestrów Nadrzędnych uniemożliwiające dokonanie zwrotu opłaty abonamentowej w całości lub w części, rozpoczęcie świadczenia usługi dla Konsumenta jest możliwe po wyrażeniu przez niego zgody na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy. Tym samym Użytkownik będący Konsumentem może zostać Abonentem i nabyć prawo do dysponowania domeną po rejestracji domeny i jej opłaceniu, lecz w tej sytuacji utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

V. Obsługa administracyjna Domeny

1. Abonent nabywa prawo do dysponowania domeną od chwili zawarcia umowy rejestracji Domeny, na czas, na który Domena została opłacona, a także po każdorazowym odnowieniu Domeny (wniesieniu kolejnej opłaty abonamentowej) na czas, na który Domena została przedłużona.
2. Przed zakończeniem okresu abonamentowego Usługodawca powiadomi Abonenta o zbliżaniu się końca tego okresu oraz konieczności uiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy, w przypadku chęci odnowienia Domeny oraz prześle Abonentowi fakturę proforma.
3. W okresie wskazanym w ust. 1 Usługodawca będzie świadczył obsługę administracyjną Domeny realizując dyspozycje składane przez Abonenta w zakresie zarządzania domeną, które są zgodne z prawem, Regulaminami oraz możliwościami oferowanymi przez Rejestry. Dyspozycje Abonenta powinny być złożone w formie pisemnej lub elektronicznie – w zależności od wymagań Rejestratora oraz zgodnie z Regulaminami. Usługodawca zobowiązuje się jednocześnie do niezwłocznego powiadamiania Rejestratora o dyspozycjach składanych przez Abonenta.
4. Czynności związane z obsługą administracyjną Domeny nie są dodatkowo płatne, chyba że regulamin danego Rejestru stanowi inaczej.
5. Abonent, który chce wykonać transfer Domeny (przenieść ją do innego rejestratora) musi uzyskać od dotychczasowego rejestratora kod authinfo. Jest to unikalny kod w postaci ciągu znaków, generowany dla każdej domeny, ważny przez określoną ilość dni, służący do potwierdzenia własności domeny przy jej przenoszeniu. Kod authinfo jest wydawany bezpłatnie. Aby uzyskać kod authinfo należy przesłać wniosek na adres Rejestratora.
6. Rejestry Nadrzędne określają w swoich regulaminach czas, jaki musi upłynąć od momentu rejestracji Domeny lub jej wcześniejszego transferu dla dokonania kolejnego transferu. Informacje o tych okresach Usługodawca publikuje także na stronie terazdomena.pl.
7. Transfer Domen polskich jest bezpłatny (z wyjątkiem transferu domeny wygasłej, jeśli aktualnie istnieje możliwość jej przeniesienia) i nie jest powiązany z koniecznością wnoszenia opłaty abonamentowej za kolejny okres.
8. Transfer Domen innych niż Domeny polskie jest bezpłatny (z wyjątkiem transferu domeny wygasłej, jeśli dany Rejestr Nadrzędny umożliwia jej przeniesienie), lecz zazwyczaj wiąże się z koniecznością odnowienia domeny (dokonania płatności abonamentowej). W przypadku niektórych domen narodowych istnieją wyjątki od konieczności jednoczesnego odnowienia domeny. Przed dokonaniem transferu Abonent powinien zapoznać się z regulaminem właściwego Rejestru Nadrzędnego obowiązującego w tym zakresie. Usługodawca na stronie terazdomena.pl podaje informacje o Domenach, których transfer wymaga jednoczesnego wniesienia opłaty abonamentowej.
9. W przypadku Rejestrów, które wymagają przy transferze odnowienia Domeny, o którym mówi ust. 8, przyjmuje się, że nowy okres abonamentowy jest dłuższy, gdyż stanowi sumę czasu pozostającego do zakończenia bieżącego okresu oraz nowy okres abonamentowy (odnowiony w związku z przeniesieniem Domeny).
10. Usługodawca umożliwia przekazanie przez jednego Abonenta praw i obowiązków do Domeny drugiemu Abonentowi w formie elektronicznej (dokonanie e-cesji), zgodnie z odrębnym regulaminem zamieszczonym na stronie terazdomena.pl.
11. Abonent może zaktualizować swoje dane (np. nazwę, adres, numer telefonu, dane reprezentanta, adres e-mail). Aktualizacja wymaga przesłania wniosku w formie elektronicznej. Wniosek należy czytelnie wypełnić podając nowe dane oraz numer Abonenta, podpisać, zeskanować lub zrobić czytelne zdjęcie oraz przesłać z autoryzowanego adresu e-mail na adres biuro@terazdomena.pl.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Abonenta przedstawienia dodatkowych dokumentów przed wykonaniem dyspozycji związanej z zarządzaniem Domeną (tj. aktualizacji danych, dokonania e-cesji).
13. Usługodawca reprezentuje Abonenta przed właściwym Rejestrem domen do dnia:

VI. Usługi dodatkowe

1. Abonent może zlecić założenie opcji na domenę. Jest to usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa (porównywalnego do prawa pierwokupu) do rejestracji Domeny zajętej w chwili założenia opcji, która zostanie zwolniona w okresie, na który opcja została założona. Opcja jest realizowana, jeśli dotychczasowy abonent nie odnowi jej na kolejny okres. Usługa dotyczy tylko Domen polskich. Opcja jest zakładana na okres 3 lat. Po zrealizowaniu opcji usługa rejestracji Domeny jest płatna według obowiązującego cennika.
2. W przypadku domen (innych niż Domeny polskie), które domyślnie ujawniają dane Abonenta, lecz jako opcję przewidują możliwość ich ukrycia, Abonent może zlecić ukrycie tych danych w Rejestrze Directi. W tym celu powinien przesłać do Usługodawcy wniosek z autoryzowanego adresu e-mail oraz uiścić opłatę za usługę według obowiązującego cennika.
3. Pełna, aktualna lista usług dodatkowych wraz z ich opisem i cennikiem znajduje się na stronie terazdomena.pl.

VII. Płatności i faktury

1. Płatności za czynności związane z rejestracją i obsługą Domen są pobierane z góry. Podstawą rejestracji Domeny oraz jej odnowienia na kolejny okres abonamentowy, a także wykonania innych czynności zleconych przez Abonenta, jest terminowa wpłata należności za usługę/usługi w pełnej wysokości.
2. Abonent jest zobowiązany do dołożenia staranności przy rejestrowaniu nazwy Domeny, gdyż opłaty za zarejestrowane Domeny, w tym za domeny zarejestrowane z błędną nazwą, nie podlegają zwrotowi zarówno w całości, jak i w części.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

Tryb składania reklamacji dotyczących usług rejestracji i obsługi Domen został określony w pkt VII Regulaminu serwisu terazdomena.pl.

IX. Polityka prywatności

1. Na stronie terazdomena.pl w zakładce Regulaminy Usługodawca publikuje m.in. zasady przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny – RODO), Zasady ukrywania lub ujawniania danych Abonentów domen oraz Politykę plików cookies. Użytkownik powinien zapoznać się z nimi przed zawarciem umowy.
2. W momencie rejestracji Domeny Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z właściwymi Regulaminami oraz z wymogami Rejestru Nadrzędnego dla danej Domeny, w tym z obowiązującymi w tym rejestrze zasadami ukrywania danych osobowych.
3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w ogólnodostępnych bazach WHOIS. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu terazdomena.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 05.02.2021 r.