Regulamin świadczenia usługi „Certyfikaty SSL”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi „Certyfikaty SSL” (zwany dalej Regulaminem), jest regulaminem, o którym mówi art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
2. Regulamin uzupełnia Regulamin serwisu terazdomena.pl w odniesieniu do Usługi „Certyfikaty SSL”.
3. Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Lista oferowanych przez Usługodawcę certyfikatów, wraz z podanymi okresami rejestracji/odnowienia certyfikatu oraz Cennikiem, udostępniana jest na stronie terazdomena.pl oraz w panelu Klienta.

II. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

1. Abonent – Abonent, który składa dyspozycję realizacji usługi „Certyfikaty SSL”,
2. Certyfikat SSL – szyfrujący klucz cyfrowy, zgodny ze standardami kryptograficznego zabezpieczenia danych, wystawiany przez uprawnioną organizację certyfikującą – indywidualnie i do konkretnie wskazanego przez Abonenta zasobu danych cyfrowych,
3. Organizacja certyfikująca – podmiot wydający certyfikaty SSL, posiadający uprawnienia do weryfikacji danych dotyczących podmiotu ubiegającego się o nadanie certyfikatu SSL, danych odnoszących się do prawa do posługiwania się określonym zasobem danych cyfrowych przez podmiot wnioskujący o nadanie certyfikatu SSL, innych danych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu SSL. Usługodawca udostępnia na stronach serwisu terazdomena.pl aktualne regulaminy organizacji wydających certyfikaty SSL znajdujące się w ofercie Usługodawcy,
4. Umowa – umowa o świadczenie Usługi „Certyfikaty SSL”, do której stosuje się niniejszy Regulamin,
5. Usługa „Certyfikaty SSL” – usługa pośrednictwa Usługodawcy w rejestracji lub odnowieniu certyfikatu SSL, która obejmuje zespół działań wykonywanych bezpośrednio lub pośrednio przez Usługodawcę, na podstawie których Usługodawca składa w imieniu i na rzecz podmiotu wnioskującego wniosek o nadanie certyfikatu SSL do wybranej organizacji certyfikującej, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z pośrednictwa podmiotów trzecich przy realizacji tejże usługi,
6. Usługodawca - bbSoft WebDesign Zbigniew Trawiński, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław, NIP: 897-111-81-39, REGON: 933018414.
7. Zasób danych cyfrowych – wskazany przez Abonenta w momencie składania zamówienia zasób danych cyfrowych o określonej funkcjonalności, co do którego możliwe jest zabezpieczenie certyfikatem SSL samych danych cyfrowych oraz źródła ich pochodzenia.

III. Zawarcie umowy

1. Zamówienie Usługi „Certyfikaty SSL” jest równoznaczne z akceptacją przez Abonenta wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu serwisu terazdomena.pl oraz Regulaminów organizacji certyfikujących, do których linki znajdują się na stronie serwisu terazdomena.pl.
2. Zamawiając Certyfikat SSL Abonent jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, regulaminów organizacji certyfikujących oraz z zasadami przetwarzania danych, w tym danych osobowych, obowiązującymi w Organizacji certyfikującej, w której Certyfikat SSL chce zarejestrować/odnowić. Usługodawca udostępnia na stronach serwisu terazdomena.pl aktualne linki kierujące do regulaminów oraz zasad przetwarzania danych, w tym danych osobowych, przyjętych przez poszczególne Organizacje certyfikujące.
3. Ze względu na treść pkt V ust. 6 oraz postanowienia regulaminów Organizacji certyfikujących uniemożliwiające rezygnację i anulowanie wydanego Certyfikatu SSL oraz dokonanie zwrotu wniesionej opłaty za wydanie Certyfikatu SSL w całości lub w części, rozpoczęcie świadczenia usługi dla Konsumenta jest możliwe po wyrażeniu przez niego zgody na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy. Tym samym Użytkownik będący Konsumentem może zostać Abonentem i zarejestrować lub odnowić Certyfikat SSL po opłaceniu usługi, lecz w tej sytuacji utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

IV. Warunki realizacji Usługi

1. W celu prawidłowej realizacji Usługi „Certyfikaty SSL” Abonent musi posiadać skrzynkę e-mail w domenie, dla której jest wydawany certyfikat, przy czym identyfikatorem użytkownika w tej domenie musi być jedna z nazw: webmaster, admin, administrator, hostmaster lub postmaster (np. admin@adres-Państwa-strony.pl). Na ten adres e-mail Abonent otrzyma korespondencję od Organizacji certyfikującej. Abonent musi także podać Usługodawcy kod CSR, który będzie przekazany do Organizacji certyfikującej.
2. Abonent zobowiązuje się do postępowania zgodnie ze wskazówkami wysyłanymi przez Organizację certyfikującą na właściwy adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.
3. W przypadku Certyfikatów SSL z manualną procedurą uwierzytelnienia, Abonent zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów bezpośrednio do Organizacji certyfikującej w formie i trybie przez nią wskazanym w odpowiednim regulaminie. Jeśli Organizacja certyfikująca wymaga formy pisemnego tłumaczenia dokumentów na język angielski, koszty takich tłumaczeń w każdym przypadku ponosi Abonent.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę wydania Certyfikatu SSL wynikającą z podania nieprawidłowych danych w procesie składania zamówienia, nie dostarczenia wymaganych przez Organizację certyfikującą dokumentów, nie przestrzegania procedur wydawania Certyfikatu SSL przyjętych przez Organizację certyfikującą lub z tytułu innych przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak realizacji Usługi „Certyfikaty SSL” z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
6. Zabrania się składania zamówień na realizację usługi „Certyfikaty SSL” dla zasobów danych cyfrowych zawierających treści lub kierujących do stron zawierających treści które:
• naruszają prawa własności intelektualnej, prawa własności, prawa do wizerunku lub prywatności;
• naruszają obowiązujące przepisy prawa;
• zawierają treści pornograficzne, oszczercze, obraźliwe;
• zawierają wirusy, konie trojańskie lub inne pliki i programy mające na celu wyłudzanie danych lub inne szkodliwe działania wobec podmiotów trzecich;
• zawierają nielegalnie zdobyte pliki i programy chronione prawem autorskim.
7. W przypadkach wskazanych w ust. 6 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji usługi „Certyfikaty SSL” przez Organizację certyfikującą. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Usługodawcy za brak realizacji usługi przez Podmiot Certyfikujący jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Abonenta nie będącego Konsumentem.

V. Terminy i płatności

1. Usługa jest rozliczana w okresach 12-miesięcznych lub stanowiących ich wielokrotność, w zależności od rodzaju wybranego Certyfikatu SSL. Wyjątek stanowią Certyfikaty SSL typu „Free”, czy też „Trial” – w przypadku ich zamówienia nie są pobierane żadne opłaty dodatkowe.
2. Aktualny cennik usług „Certyfikaty SSL” jest dostępny na stronie terazdomena.pl oraz w Panelu Klienta w sekcji Certyfikaty SSL.
3. Certyfikat SSL typu „free”, „trial” dla danego zasobu danych cyfrowych może być użyty w systemie Usługodawcy tylko raz.
4. Datą rozpoczęcia realizacji usługi „Certyfikaty SSL” jest data zaksięgowania wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy.
5. Abonenci są informowani o upływie terminu ważności Certyfikatu SSL co najmniej 30 dni przed jego wygaśnięciem, w formie wiadomości e-mail. Usługodawca nie odpowiada za wygaśnięcie Certyfikatu SSL spowodowane nieodebraniem wiadomości lub niedostarczeniem wiadomości z przyczyn technicznych.
6. Abonent jest zobowiązany do dołożenia staranności przy rejestrowaniu oraz odnawianiu Certyfikatu SSL, gdyż opłaty za zarejestrowane i odnowione Certyfikaty SSL, także wtedy, gdy Abonent podał niewłaściwą nazwę domeny, nie podlegają zwrotowi zarówno w całości, jak i w części.

VI. Postępowanie reklamacyjne

Tryb składania reklamacji dotyczących Usługi „Certyfikaty SSL” został określony w pkt VII Regulaminu serwisu terazdomena.pl.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.02.2021 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu Serwisu terazdomena.pl, inne odpowiednie regulaminy wewnętrzne serwisu terazdomena.pl, regulaminy właściwej Organizacji certyfikującej oraz obowiązujące przepisy prawa.